2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

IAASB-მა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის ანგარიშგების მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტებზე მუშაობა დაიწყო

საერთაშორისოდ აღიარებული ახალი სტანდარტები მიზნად ისახავს ინვესტორების ნდობის ამაღლებას და არსებითი უზუსტობების რისკის შემცირებას. აუდიტისა და მარწმუნებელი  მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IAASB) განსახილველად გამოაქვეყნა 2024-27 წლების შემოთავაზებული სტრატეგიისა და სამუშაო გეგმის საჯარო კონსულტაციების დოკუმენტი.

განსახილველად შემოთავაზებული სტრატეგია მიზნად ისახავს დააჩქაროს IAASB-ის 2020-23 წლების თავდაპირველ სტრატეგიაში გაწერილი ქმედებები, რაც ორიენტირებულია მდგრადობის და გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის ანგარიშგების მარწმუნებელ გარიგებებზე მიმართული შესაძლებლობებისა და რესურსების ზრდაზე, მდგრადობის ანგარიშგების მარწმუნებელი გარიგებების სტანდარტის დადგენის ეტაპობრივი მიდგომის ხელშესაწყობად.

სტანდარტების დამდგენი ორგანოს მიერ განსახილველად შემოთავაზებული სტრატეგია მიზნად ისახავს განსახილველად შემოთავაზებული პროექტის მომზადებას, რომელიც ხელს უწყობს მდგრადობის ანგარიშგების ხარისხიანი მარწმუნებელი გარიგებების თანმიმდევრულ შესრულებას; შეესაბამება მდგრადობის ყველა საკითხსა და ანგარიშგების წარდგენის საფუძვლებს; განხორციელებადია ყველა მარწმუნებელი გარიგების შემსრულებელი პრაქტიკოსების მიერ; და ქმნის მუშაობის უფრო მოქნილ, ინოვაციურ მეთოდებს ფასიანი ქაღალდების კომისიების საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOSCO) მონიტორინგის ჯგუფის რეფორმის ხედვის შესაბამისად. 

IOSCO არის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და მარეგულირებელი ორგანოების მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვას აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დადგენისა და აუდიტის ხარისხთან დაკავშირებულ სფეროებში.

IAASB-ი დაინტერესებული მხარეებისგან კომენტარებს ელის განსახილველად შემოთავაზებულ სტრატეგიასა და სამუშაო გეგმასთან დაკავშირებით 2023 წლის 11 აპრილამდე.