2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

2022 წლის შედეგების შეჯამება

სამსახური მოხარულია გაცნობოთ, რომ 2022 წლის განმავლობაში reportal.ge-ზე ჯამში 75 659 საწარმომ წარადგინა ანგარიშგება, რომელთა სისრულის შემოწმებას სამსახური ახორციელებს კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში. გასაჯაროების დეტალური სტატისტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშგების პორტალზე. დამატებით, გაცნობებთ, რომ ანგარიშგების პორტალზე წარდგენილი ინფორმაციის ხარისხის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 2020 წლიდან სამსახური რისკზე დაფუძნებული მიდგომით ახორციელებს წარდგენილი ანგარიშგებების ფინანსურ სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებას. აღნიშნული პროცესის ფარგლებში, 2022 წელს შემოწმდა 40 ანგარიშგება. მომდევნო წლებში სამსახური გეგმავს აღნიშნული მაჩვენებლების ზრდას.

სფეროს გაძლიერებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია აუდიტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. იმისათვის, რომ ინვესტორებისა და დაინტერესებული მხარეების ინტერესები დაცული იყოს, სამსახური აუდიტორული ფირმების და საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს ახორციელებს. 2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა 32 აუდიტორული ფირმის და საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი 3 აუდიტორის მონიტორინგი. ასევე, რეგისტრაციიდან 6 წლიანი ვადის გასვლასთან დაკავშირებით შემოწმდა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან შემოსავლების არმქონე 44 აუდიტორული ფირმა და 32 ინდივიდუალური აუდიტორი, რომელთაც მიენიჭათ კატეგორიის გარეშე სტატუსი.

აღსანიშნია, რომ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა და სამსახურის მიმართ ანგარიშვალდებულ პირთა წრე გაფართოვდა და მასში მოექცა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და საბუღალტრო ფირმა. 2023 წლიდან სამსახურში იგეგმება ფულის გათეთრების ზედამხედველობის დეპარტამენტის შექმნა, რომელიც კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზედამხედველო ფუნქციების შესრულებას უზრუნველყოფს.

წლის განმავლობაში მრავალი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროექტი განხორციელდა, რომელიც პროფესიის გაძლიერებასა და ანგარიშგების ხარისხის ზრდას ემსახურება. ამ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია სამსახურის 2022 წლის ანგარიშში იქნება წარმოდგენილი.

სამსახური მადლობას უხდის თითოეულ ჩართულ მხარეს, რომელიც რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებს, აქტიურად ერთვება სხვადასხვა პროექტში და ამგვარად, გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს შექმნაში შეაქვს თავისი წვლილი, რაც ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა.

სამსახური გილოცავთ დამდეგ ქრისტეს შობის დღესასწაულს და ახალ 2023 წელს! გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებასა და ბედნიერებას!