2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მდგრადობის ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებით, თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს საზედამხედველო უწყებებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მდგრადობის ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობას ისახავს მიზნად. 

აღნიშნულ მემორანდუმს შემდეგმა მხარეებმა მოაწერეს ხელი:

საქართველოს ეროვნული ბანკი;
ა(ა)იპ სამოქალაქო განვითარების სააგენტო/გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი;
ა(ა)იპ მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური.

მემორანდუმის შესაბამისად, მხარეები მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებისა და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიმართულებით ითანამშრომლებენ. მემორანდუმის ფარგლებში დასახული მიზნები ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი დინამიკური აპროქსიმაციის ვალდებულებების შესრულებას. 

აღნიშნული მემორანდუმის მიზნის მისაღწევად, მხარეები ქართულ ენაზე გადათარგმნიან დასამტკიცებლად გათვალისწინებულ შემდეგ დოკუმენტებს:

კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი ევროდირექტივა;
ფასს ფონდის (IFRS Foundation) მიერ შემუშავებული მდგრადობის ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი;
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ შემუშავებული არაფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სტანდარტი.

გარდა ამისა, მემორანდუმის ფარგლებში, მხარეები მდგრადობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო პრინციპებს შეიმუშავებენ სტანდარტებზე დაყრდნობით, მოიკვლევენ, გაიზიარებენ და დანერგავენ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებს, მონაწილეობას მიიღებენ კოლეგიალურ ორგანოებში, ჩაატარებენ ტრენინგებს, ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაავრცელებენ ინფორმაციას და საზოგადოებრივად სასარგებლო სხვა ღონისძიებებს განახორციელებენ.