სამსახურის თანამშრომლობა ენერგეტიკის სექტორთან

გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის №246 დადგენილება, რომლის შესაბამისად, ყოველი საანგარიშო წლისთვის ელექტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოს იდენტიფიცირების მიზნებისთვის, სამსახურმა ყოველი წლის არაუგვიანეს პირველი ოქტომბრისა, ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატებს – ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორებს პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოების სია უნდა გადასცეს.

2021 წლისთვის, 1 ივლისიდან დაწყებული პერიოდისთვის, ელექტროენერგიის სექტორში მცირე საწარმოს იდენტიფიცირების მიზნებისთვის გამოიყენება საწარმოების 2019 წლის მონაცემები, რომელსაც სამსახური ოპერატორებს დადგენილების ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში გადასცემს.

სრული ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ საქართველოს მთავრობის 31 მაისის №246 დადგენილება.