როგორ აფასებენ საწარმოები ახალ მარეგულირებელ ჩარჩოს - „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების შეჯამება დასრულდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელობით, საქართველოში მეხუთე წელია ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმა მიმდინარეობს. რეფორმის მიზანი ქვეყანაში ევროპული რეგულაციების დამკვიდრებაა, რაც ფინანსური გამჭვირვალობის კულტურის ჩამოყალიბების, პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვის მეშვეობით, ხელს შეუწყობს საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და ინვესტიციების მოზიდვას. 

რეფორმის შედეგად ქვეყანაში დამკვიდრებული ახალი რეგულაციებისა და სტანდარტების გავლენის შესაფასებლად, 2020 წელს თვინინგის პროექტის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოკითხვა ჩაატარა, რომლის შედეგების შეჯამება ახლახან დასრულდა.

გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ ახალმა მარეგულირებელმა ჩარჩომ მნიშვნელოვნად გაზარდა ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობა, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაციის აღქმადობა და ფინანსური ინფორმაციის მიწოდების დროულობა. კვლევის მიხედვით, ფინანსური ანგარიშგების თვისობრივი მახასიათებლები შეესაბამება გარე მომხმარებელთა მოთხოვნებს. ამასთან, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მიღება საქართველოში მოქმედ კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, გააუმჯობესონ ადგილობრივი ანგარიშგების საერთაშორისო ცნობადობა და, ასევე, გაზარდონ საკუთარი კომპანიების ღირებულება.

გამოკითხვაში მონაწილეთა უმრავლესობის შეფასებით, სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობა და ინიციატივები არა მხოლოდ გადამწყვეტ როლს ასრულებს ანგარიშგების ახალი მოთხოვნების დანერგვასა და აღსრულებაში, არამედ გავლენას ახდენს აუდიტისა და ანგარიშგების ხარისხზე.   

იხილეთ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიში.