ანგარიშგების აუდიტის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო მითითებები

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ განხორციელებული დაკვირვების საფუძველზე გამოიკვეთა გარემოებები, რომელთა არსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევა აუდიტორული მომსახურების შესყიდვების განხორციელების დროს. ამასთან დაკავშირებით, სამსახურმა სარეკომენდაციო მითითება შეიმუშავა.

მოცემული რეკომენდაციების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი იქნება კანონით გათვალისწინებულ აუდიტორულ საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელებისთვის და აღნიშნულ სფეროში შესაძლო კანონდარღვევათა პრევენციისთვის. 

სამსახური იმედოვნებს, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია შესყიდვებში მონაწილეთა სახელმძღვანელო დოკუმენტი გახდება.