უწყებათაშორისი მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი შემდეგ მხარეებს შორის:

  • საქართველოს ეროვნულ ბანკი;
  • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური;
  • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისია;
  • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია; და 
  • ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური.

აღნიშნული თანამშრომლობის მიზანს, მხარეთა საზედამხედველო/რეგულირებად სფეროებში მოქმედი ანგარიშვალდებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებასთან დაკავშირებული, დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხების ერთობლივი განხილვა წარმოადგენს. 

მემორანდუმის საფუძველზე შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში პროფესიის წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა კომპეტენტური პირები შევლენ. სამუშაო ჯგუფის სახელით მომზადდება და გამოქვეყნდება სახელმძღვანელოები და სხვა პუბლიკაციები. 

აღსანიშნია, რომ მხარეები ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) რეკომენდებული მიდგომების ფარგლებში იმოქმედებენ, რაც უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში გამორიცხავს ფასს სტანდარტების ინტერპრეტაციების შემუშავებას და კერძო შემთხვევების განხილვას.