სდპ სტატუსის მქონე პირების სიაში ცვლილება შევიდა

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის №584 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2021 წლის 23 თებერვლის №30 ბრძანებით, სდპ სტატუსის მქონე პირების სიაში ცვლილება შევიდა.