აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების საყურადღებოდ

იმისათვის, რომ ბიზნესგარემოში კორპორაციული გამჭვირვალობის კულტურის დამკვიდრებამ საზოგადოებას რეალური სარგებელი მოუტანოს, აუცილებელია ფინანსური ინფორმაცია სანდო იყოს თითოეული დაინტერესებული პირისთვის. ხარისხიანი აუდიტორული მომსახურება ინვესტორების, კრედიტორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის მაღალი სანდოობით გამორჩეულ ანგარიშგებებს ხდის ხელმისაწვდომს, უმარტივებს მათ სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებას და, შედეგად, ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ფუნდამენტს ქმნის. 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი ყველა იმ ძირითად ფაქტორს ითვალისწინებს, რომელიც ქვეყანაში აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდას ემსახურება. საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული  საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, აუდიტორული ფირმისთვის აუცილებელია აუდიტორული მომსახურების სახელმძღვანელოს შემუშავება ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველსაყოფად. 

შესაბამისად, კანონმდებლობის თანახმად, აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ვალდებულებას წარმოადგენს აუდიტისა და სხვა აუდიტორული მომსახურების სახელმძღვანელოს შემუშავება, აგრეთვე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების, მისი განვითარების, მეთვალყურეობისა და საქმიანობის შეფასების შესაბამისი პოლიტიკისა და პროცედურების ჩამოყალიბება. 

საგულისხმოა, რომ დოკუმენტირებული სახელმძღვანელო აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უნდა იყოს შედგენილი, დეტალურად უნდა ასახავდეს აღნიშნული სტანდარტების გამოყენებისთვის საჭირო პროცედურებს და აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიდგომას მათთან მიმართებით. აუდიტი სწორედ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით შედგენილ, დოკუმენტირებულ სახელმძღვანელოში ასახული მიდგომების შესაბამისად უნდა ტარდებოდეს. 

ამ მიმართულებით აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხელშესაწყობად, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, პროფესიული ორგანიზაციების მიერ შესაბამისი ტრენინგები ჩატარდა. აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW), პროფესიულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენებასთან დაკავშირებით, დისტანციური სწავლების პრაქტიკული კურსი წამოიწყო. კურსის გავლის საშუალება მიეცათ აუდიტორებს, აუდიტორულ მომსახურებაში ჩართულ პერსონალს და ასევე ამ საკითხით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.

ვინაიდან, ხარისხიანი აუდიტორული მომსახურებისთვის მნიშვნელოვანია აუდიტორებს/აუდიტორულ ფირმებს ჰქონდეთ გამართული სახელმძღვანელო, სამსახური 2021 წლის იანვრიდან ამ მიმართულებით ადმინისტრირების ღონისძიებებს დაიწყებს, რომელიც შეიძლება მონიტორინგის ან მოკვლევის სახეს ატარებდეს.

აუდიტორებმა/აუდიტორულმა ფირმებმა, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აქვთ შესრულებული კანონის ზემოაღნიშნული მოთხოვნა, დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყონ აუდიტის სახელმძღვანელოს შემუშავება, რადგან ამ პირობის დაუკმაყოფილებლობა ან არასათანადო ხარისხით დაკმაყოფილება, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შეიძლება რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი გახდეს.