„2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები გამოქვეყნდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა შეიმუშავა ანგარიშგების ხარისხის უზრუნველყოფის და ადმინისტრირების პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი: „2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“

დოკუმენტი სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირებისთვის არის განკუთვნილი. დოკუმენტი ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზეა მომზადებული და ასახავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა საკითხებს მიაქცევს სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის და ადმინისტრირების პროცესში.

დოკუმენტი განსაზღვრავს, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩევს სამსახური სუბიექტების მიერ წარდგენილ და გასაჯაროვებულ ანგარიშგებებს მათი განხილვის მიზნით და რა პროცესის გავლა იქნება საჭირო სუბიექტების მხრიდან აღმოჩენილი ხარვეზების გასასწორებლად.

მნიშვნელოვანია სუბიექტები ყურადღებით გაეცნონ წინამდებარე დოკუმენტს და გაითვალისწინონ ანგარიშგების მომზადების პროცესში.