აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ ინფორმაციის განახლება

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ,,ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის (შემდგომ - წესი) მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის თანახმად, ყოველი წლის 1 აპრილამდე აუდიტორი ვალდებულია განაახლოს მის მიერ წინა წელს მიღებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია, ხოლო აუდიტორული ფირმა - წინა წელს მიღებული შემოსავლების გარდა, ასევე ვალდებულია უზრუნველყოს სამსახურისათვის თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა. წესის მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, სამსახურის მიერ, ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით, გადავადდა აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტითა და მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის განახლების ვადა. აღნიშნული ინფორმაციის სამსახურისათვის წარდგენა აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას დაევალა არაუგვიანეს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ვინაიდან, საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით, აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ შემოსავლებისა და თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, არაუგვიანეს 2020 წლის 01 ივნისისა.