მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ინიცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის –  „მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის ფარგლებში, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის ერთწლიანი საგრანტო პროგრამა დასასრულს უახლოვდება.

პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ინგლისურენოვან მსს ფასს ტრენერთა ტრენინგი, რომელსაც უძღვებოდა ფინანსური ანგარიშგების, განათლებისა და ტრენინგების საერთაშორისო  კონსულტანტი –  მაიკლ ველსი. სწავლების ფარგლებში გადამზადდა 30 ინგლისურენოვანი ტრენერი.

ამავე წლის დეკემბერში, პროგრამის ფარგლებში, მსს ფასს 58 ქართულენოვანი ტრენერი გადამზადდა, რომელთა შორის 14 – სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენელია.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა საქართველოს რეალობაზე მორგებული სასწავლო-საპრეზენტაციო მასალები, რომელიც განთავსებულია სამსახურის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. მასალების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ბმული.   

ამავე პროექტის ფარგლებში, საპილოტე სწავლება უფასოდ ჩაუტარდათ მესამე კატეგორიის 100 საწარმოს წარმომადგენლებს.
ამასთან, სრულდება ფასს ფონდის მიერ შუმუშავებული მსს ფასს სტანდარტის 35 სატრენინგო მოდულის თარგმნა. აღნიშნული მასალა უახლოეს პერიოდში განთავსდება სამსახურის ვებ-გვერდზე.