სამსახურსა და დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანებას შორის მემორანდუმი გაფორმდა

2 აპრილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანებას შორის ურთიერთთანამშრლომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანია საქართველოში კაპიტალის ბაზრის და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა კორპორაციული მართვის და ანგარიშვალდებულების საუკეთესო პრაქტიკების დანერგვის გზით.

მემორანდუმით გათვალისწინებულია მხარეთა თანამშრლომლობა სხადასხვა სახის თემატური ღონისძიებების მოწყობის,  საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების და მიმდინარე რეფორმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით.