სამსახურის წარმომადგენლები ესტონეთში „კარგი მმართველობის ფონდის“ პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს დაესწრნენ

2018 წლის 15-17 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების, ბუღალტრეული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წარმომადგენლები ესტონეთში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ, რაც ბრიტანეთის მთავრობის მიერ „კარგი მმართველობის ფონდის“ მიერ დამტკიცებული პროექტის, „ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების გაუმჯობესება მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის“ ფარგლებში განხორციელდა. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს  მხარეთა აქტიურ თანამშრომლობას, მათ შორის რეგიონში საუკეთესო პრაქტიკის მქონე ქვეყნებთან,  რათა მიღწეულ იქნას საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული, გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის და ანგარიშგების პროცესის შემუშავება.

ესტონეთში გამართული შეხვედრები მიზნად ისახავდა ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა: მიკრო და მცირე საწარმოების ანგარიშგებების წარდგენის და დამუშავების პროცესი, წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროვება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ანგარიშგების სტანდარტის დადგენის პროცესი, XBRL-ს სტანდარტზე დაფუძნებული  ანგარიგების სისტემის შექმნის თავისებურებები, წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გადამოწმების გზები, სისტემაში აგრეგირებული ინფორმაციის გამოყენების ზოგადი პრინციპები და პირობები, მათ შორის საგადასახადო, სტატისტიკური და სხვა კერძო თუ სახელმწიფო სამსახურების მიერ. ცალკე იქნა მიმოხილული ანგარიშგებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მოთხოვნები, აუდიტორების ჩართულობა ანგარიშგების სისტემის ფუნქციონირებაში და მათი ზედამხედველობა, ესტონეთში განხორციელებული რეფორმის ზოგადი მიმოხილვა და შეფასება.

ვიზიტის ფარგლებში, SARAS-ის და საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წარმომადგენლები ესტონეთის ფინანსთა სამინისტროს, ესტონეთის იუსტიციის სამინისტროს, რეგისტრებისა და საინფორმაციო სისტემების ცენტრის, აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს, სტატისტიკის სააგენტოს,  საგადასახადო სამსახურის და აუდიტორთა ასოციაციის წარმომადგენლებს  შეხვდნენ.