სამსახურის 2017 წლის ანგარიში

გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის ანგარიში.