განგრძობითი განათლების პროგრამების რეესტრი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სამსახური უზრუნველყოფს განგრძობითი განათლების პროგრამების რეესტრის წარმოებას. სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული  "განგრძობითი განათლების სტანდარტის" შესაბამისად აღიარებული პროგრამების რეესტრი შეგიძლიათ იხილოთ სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე