სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-F-770523 201951931 შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
SARAS-F-542504 200089108 შპს აუდიტორული ფირმა სალომე სრულად
SARAS-F-799812 412716912 შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სრულად
SARAS-F-520859 205269555 შპს აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG სრულად
SARAS-F-408745 212817228 შპს აუდიტ-პრევენცია სრულად
SARAS-F-351066 212816032 შპს აუდიტ-პროფესიონალი სრულად
SARAS-F-269429 445392762 შპს აუდიტსერვისი სრულად
SARAS-F-449084 200271632 შპს აუდიტსერვისი 2009 სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 265