საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 09.03.2023 00:00:00
კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 20.12.2022 00:00:00
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 09.07.2020 00:00:00