2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
საქართველოს კონსიტიტუცია 06.07.2020 00:00:00
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ 23.03.2022 00:00:00
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე 06.07.2020 00:00:00
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე 15.08.2022 00:00:00
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებული წესის დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე 06.07.2020 00:00:00
სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესის დამტკიცების თაობაზე 06.07.2020 00:00:00
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2020 წლის გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 2018 წლის გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ 06.07.2020 00:00:00
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ 06.07.2020 00:00:00