სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!

2017 წელი, ლურჯი წიგნი

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები


სხვა დოკუმენტებისტანდარტები რომლებიც ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვრიდან და არ შეადგენს 2017 წლის ლურჯი წიგნის ნაწილს