სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!

2018 წელი, ლურჯი წიგნი

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები
სტანდარტები რომლებიც ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან და არ შეადგენს 2018 წლის ლურჯი წიგნის ნაწილს