2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0161 პაატა აბულაძე შპს სასტუმროთა დეველოპმენტი და მართვა სრულად
0010 ლევან აბუსერიძე სრულად
ზ#6/267 თამაზ აბუსერიძე შპს DLT-A აუდიტი სრულად
0284 ქეთევან აბხაზავა სრულად
ზ#6/111 ლევანი აგლაძე შპს თი-ემ-სი სრულად
ზN5/316 თეა ადუაშვილი შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC სრულად
007 ლიალია ავეტისიანი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
0061 მარინე აზატოვა სრულად
592 მაკა აკოლაშვილი სრულად
232 გურამ აკოფაშვილი შპს MB Quest ჯორჯია სრულად

სულ : 916