ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

The event aimed at sharing best practices and experiences in the field for members of audit committees and oversight boards

read more

SARAS adopted the 2021 edition of International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) promulgated by IFAC

read more

Implementation of the rule will contribute to the increase of reliability and quality of the auditing field in Georgia

read more

The meeting organized by PCAOB International Institute on Audit Regulation: “Sarbanes-Oxley at 20 Years and the Future of Audit Regulation” was held for the representatives of audit oversight bodies and aimed to familiarize current situation and future prospects in the field

read more

The memorandum aims to promote current accounting, reporting and auditing reform in Georgia

read more

SARAS is participating in the programme funded by the EU, which will enable various beneficiaries in Georgia to participate in regional projects

read more