ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Certified Accountants

Registry contains information about professional organizations’ member certified accountants


Certificate Number FIRST NAME Surname Primary place of work Full information
458 ქეთევან აბაზაძე შპს KPMG Georgia View
6/164 მიხეილ აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი View
ზ#5/441 ედუარდი აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი View
R-074 სოფიო აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი View
0158 ვახტანგ აბაიშვილი View
ზ№5/335 მურთაზ აბაკელია შპს ზუგდიდის სუპერმარკეტი View
0211 მანანა აბაშიძე View
0051 მერი აბაშიძე View
0052 ნარგიზ აბაშიძე View
020 თეონა აბდუშელიშვილი-ბროძელი შპს მოორ ეიბისი View

სულ : 921