ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Agreement signed between SARAS and the International Finance Corporation (IFC)

The aim of the cooperation is to strengthen SARAS's capacity in environmental, social and governance (ESG) reporting and to develop better sustainability reporting in Georgia, including ESG

read more

SARAS Publishes Guideline on the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing

Guideline on the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing has been produced as part of the EU project – Supporting Public Administration Reform in Georgia (PAR)

read more

SARAS Publishes Strategy for 2023-2026

The strategy document reflects the objectives of SARAS in terms of promoting capital market development, improving access to finances, increasing confidence in the profession, gradual and dynamic approximation with EU legislation and ensuring the organisational sustainability of SARAS

read more

Subordinate Normative Acts Developed by SARAS on Continuing Education in the Field of Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing Entered into Force

The subordinate normative acts developed by SARAS are intended to raise awareness among obliged entities and help them provide services in accordance with the law

read more