ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Resources for Audit Committees

To facilitate the development of Audit Committees, the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision will seek, translate and develop guidance documents for Audit Committees.


Audit Committee Charter Templates

Guidances and Tools

Collaboration with audit oversight body

Audit Quality Indicators

Useful links