ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

"Main Aspects of Quality Management System Monitoring" - the updated edition of the document was published on SARAS webpage

SARAS publishes information on the main aspects of quality management system monitoring for the attention of audit firms, auditors and other stakeholders

read more

IAASB Opens Public Consultation on Less Complex Group Audits

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) opened the public consultation for a group audit-specific section of the proposed auditing standard for less complex entities (LCEs)

read more

“Non-compliances identified as a result of reviewing annual reports” - Third Edition

The document prepared by SARAS summarises major non-compliances as a result of standard compliance review of annual reports submitted by SARAS

read more

“Priorities for 2021 and 2022 Annual Reports review process” – an important document for the entities was placed on the SARAS web-page

The document was developed for entities defined by the Law of Georgia on Accounting, Reporting and Auditing, serving auditors, oversight/regulatory bodies and other stakeholders of the annual reports

read more

SARAS held an event on legislative amendments to Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing

The aim of the event was to familiarize the attendees with the legislative amendments

read more

IAASB Begins Work on Global Standards for ESG Assurance

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) has published a public consultation for its 2024-27 proposed strategy and work plan

read more