სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-326522 205264462 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი სრულად
SARAS-F-546679 405132903 შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-481994 404539674 შპს ინოქსი სრულად
SARAS-F-611293 400035332 შპს ინტელაუდიტი სრულად
SARAS-F-583489 404906973 ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-772409 202905516 შპს ინტერაუდიტი სრულად
SARAS-F-268594 206037652 შპს ინფოაუდიტი სრულად
SARAS-F-237088 415086604 შპს იოანე და კომპანია სრულად
SARAS-F-855308 204441158 შპს იუაი სრულად
SARAS-F-547142 245398537 შპს კალოიანი და აუდიტკომპანია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 260