სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-211560 400139514 შპს ბითიეი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-293011 404934997 შპს ,,თბილისის აუდიტორთა გუნდი" სრულად
SARAS-F-164419 205290031 შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-F-930872 206248773 შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-116982 400255996 შპს ბრაზერს სრულად
SARAS-F-423943 400029580 შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი სრულად
SARAS-F-451096 445483584 შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი სრულად
SARAS-F-910899 404883186 შპს გ.მ. კომპანი სრულად
SARAS-F-839053 205237242 შპს გაა კონსალთინგი სრულად
SARAS-F-614423 238112920 შპს გარანტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 260