ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-316971 ედუარდი აბაიაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-865011 მიხეილ აბაიაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-241176 გულნარა ვედიაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ედუარდი აბაიაძე 30%
მარინე ჯოხაძე 45%
მიხეილ აბაიაძე 25%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია "ირაო" 29.12.2018 28.12.2019 900,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან124,60580,599287,041
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან111,556102,277124,054
ჯამი:236,161182,876411,095

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება6912
სხვა პროფესიული მომსახურება545
ადმინისტრაციული233
ჯამი:131620

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
20.12.2017 მეორე კატეგორია

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია