ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-129107 გიორგი კვინიკაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-891821 გიგა ხატიაშვილი არა
SARAS-A-865011 მიხეილ აბაიაძე კი
SARAS-A-563926 პაატა ჩუბინიძე არა

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიორგი კვინიკაძე 100%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" 15.11.2018 14.11.2019 2,500,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან649,802543,8111,125,497
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან85,949349,088162,478
ჯამი:735,751892,8991,287,975

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან543,8111,125,497
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან349,088162,478
ჯამი:892,8991,287,975

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება232534
სხვა პროფესიული მომსახურება355345
ადმინისტრაციული669
ჯამი:648488

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
29.12.2017 მეორე კატეგორია

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
13.09.2017 ჯარიმა სანქცია