ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებსაქართველოს კანონის თანახმად, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საქართველოს საამისოდ უფლებამოსილი ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობენ ადგილობრივ და სხვა სახელმწიფოთა უფლებამოსილ ორგანოებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საჭირო ინფორმაციის მიღების, გამოძიების, სასამართლო განხილვისა და გადაწყვეტილებების აღსრულების სტადიებზე.

ადგილობრივი თანამშრომლობის მიზნით, ხელი მოეწერა მემორანდუმს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს შორის თანამშრომლობის თაობაზე.

მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები თანხმდებიან ითანამშრომლონ და გაუწიონ ერთმანეთს კონსულტაციები საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების მიერ `უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ~ საქართველოს კანონით გათვალისწნებული მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად.