ცვლილებები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებაში

რეესტრის წარმოებისა და სარეგისტრაციო პროცესის მიმდინარეობის არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, სამსახურის მიერ სათანადო ინფორმაციის მიღებისა და სარეგისტრაციო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა რიგი ცვლილებები ,,ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებაში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.