IDFI-ის ორგანიზებით გაიმართა დისკუსია

30 მარტს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ ორგანიზებული დისკუსია გაიმართა თემაზე - კერძო სექტორთან დიალოგის მნიშვნელობა კანონპროექტის კონცეფციის შემუშავების ეტაპზე, რომელიც მიზნად ისახავდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზეგავლენის მქონე კანონპროექტების მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის ხარისხის შეფასებას.

აღნიშნულ ღინისძიებაში მონაწილეობდნენ როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა, იური დოლიძემ, რომელმაც მოახსენა დამსწრე საზოგადოებას ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის კანონის  შემუშავების პროცესში საზოგადოების დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის შესახებ. 

იხილეთ პრეზენტაცია.