აუდიტორების მიერ განახლებული ინფორმაციების წარდგენის თარიღი 1 ივლისამდე გადავადდა

2017 წლის 2 მარტს სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, აუდიტორების მიერ სამსახურისათვის წარსადგენი განახლებული ინფორმაციების წარდგენის თარიღი 1 აპრილის ნაცვლად, 1 ივლისით განისაზღვრა. 

სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, ყოველწლიურად აუდიტორი ვალდებულია განაახლოს ინფორმაცია მის მიერ წინა წლის პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ, ხოლო აუდიტორული ფირმა  ვალდებულია განაახლოს როგორც აუდიტორული და პროფესიული საქმიანობიდან  წინა წელს მიღებული შემოსავლების შესახებ,  ასევე თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ  ინფორმაცია. იხილეთ ბმული.