აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების რეგისტრაცია და რეესტრი

სამსახური აცხადებს, რომ დაიწყო აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებული პირებისთვის სარეგისტრაციო წარმოება.

ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს სამსახურის ვებ-გვერდზე 2016 წლის 1 ნოემბრიდან.

რეგისტრაციის გასავლელად დამხმარე ინფორმაცია იხილეთ  ბმულზე.

,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოში აუდიტორული მომსახურების განსახორციელებლად  რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება.


კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ცხელი ხაზის ან ელ-ფოსტის მეშვეობით.

ცხელი ხაზის ნომერია: 226 22 26
ელ-ფოსტა - info@saras.gov.ge

ცხელი ხაზი იმუშავებს სამუშაო დღეებში 11:00-დან 17:00-მდე  (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)