ცვლილებები საბჭოს შემადგენლობაში

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 31 იანვრის  #16 ბრძანების საფუძველზე შეიცვალა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობა. კერძოდ, საბჭოში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმოადგენს მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი ნინო ჯავახაძე, ხოლო საქართველოს ეროვნულ ბანკს - ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი და ვიცე პრეზიდენტი, ბატონი მურთაზ კიკორია.