კანონის საჯარო განხილვა

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროქტის “მმართველობა განვითარებისთვის” (G4G) და ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით 2016 წლის 4 ნოემბერს გაიმართა საჯარო განხილვა "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" ახალი კანონის და მოგების გადასახადის რეფორმაზე.  

აღნიშნულ განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა - იური დოლიძემ. საჯარო განხილვაზე ყურადღება გამახვილდა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის ახალი სისტემის ჩამოყალიბების თავისებურებებზე. სამსახურის უფროსმა პასუხი გასცა ყველა დასმულ კითხვას  და განმარტა რეფორმის პრიორიტეტული საკითხები.