ქართულ ენაზე თარგმნილი მსს ფასს ტაქსონომია სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს მთავრობის 10 დეკემბრის #2396 განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულების შესაბამისად, სამსახურმა ფასს ტაქსონომიის ქართულ ენაზე თარგმნა წამოიწყო (ფასს ტაქსონომია მოიცავს როგორც ფასს, ასევე მსს ფასს ტაქსონომიას).

გაცნობებთ, რომ მსს ფასს ტაქსონომიის თარგმნის პროცესი დასრულდა და 25 ივნისს ქართულენოვანი მასალა სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა. განთავსებულ მასალში ამ ეტაპზე თარგმნილი არ არის არასავალდებულო ველები. თუმცა, სამსახური სამომავლოდ გეგმავს აღნიშნული ნაწილის ქართულენოვანი ვერსიის დამატებასაც. 

ასევე გაცნობებთ, რომ ამჟამად სამსახური ფასს ტაქსონომიას თარგმნის. თარგმანი ვებგვერდზე განთავსდება და ყველა დაინტერესებული პირისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. 

ფასს ტაქსონომია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერაა შემუშავებული. მისი მიზანი ფასს სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური მონაცემების ელექტრონული გამოყენებისა და მიმოცვლის ხელშეწყობაა. ფასს ტაქსონომიის გამოყენება შეუძლიათ როგორც კომერციულ, ასევე არაკომერციულ ორგანიზაციებს.

მსს ფასს ტაქსონომია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას არსებული ანგარიშთა გეგმის შემდგომი დახვეწის მიზნით. სამსახური მზად არის მიიღოს პროფესიული წრეების წინადადებები აღნიშნულ საკითხზე.

გარკვეული რედაქციული თუ შინაარსობრივი ხარვეზების დაფიქსირების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ მეილზე: translation@saras.gov.ge

ფასს ტაქსონომიის შესახებ:

ტაქსონომია აიოლებს ურთიერთობას ფასს სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგების შემდგენლებსა და მომხმარებლებს შორის. ანგარიშგების მომზადებისას, ფასს ტაქსონომიის ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნების მოსანიშნად, რისი მეშვეობითაც ელემენტები უფრო იოლად ხელმისაწვდომი ხდება ელექტრონული ანგარიშგებების მომხმარებლებისთვის. 

ფასს ტაქსონომია ფასს სტანდარტების წარდგენისა და განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნებს ასახავს და ფასს სტანდარტების თანმხლები მასალებიდანაც მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა მითითებები დანერგვაზე და საილუსტრაციო მაგალითები. ამასთან, ტაქსონომია განმარტებითი შენიშვნებისთვის, ასევე, შეიცავს ისეთ ელემენტებს, რომელსაც ფასს სტანდარტები სპეციფიკურად არ მოითხოვს, თუმცა ხშირად გვხვდება პრაქტიკაში. 

ფასს ტაქსონომია ერთ-ერთია ანგარიშგების სფეროს სპეციფიკურ ლექსიკონთაგან, რომელსაც XBRL-ის მომხმარებლები იყენებენ. XBRL-ი არის ღია საერთაშორისო სტანდარტი ბიზნეს ანგარიშგების ციფრული წარმოებისთვის. იგი ფინანსურ ანგარიშგებებში ასახული ინფორმაციის ხარისხიანად ძებნის და მონიშვნის ფუნქციას ემსახურება, რაც, თავის მხრივ, ანარიშგების პროცესს აჩქარებს და აიოლებს. XBRL-ის მთავარი მიზანი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვაა, რის მიღწევასაც ანგარიშგების გაუმჯობესებით ცდილობს. მას მსოფლიო მასშტაბით, 50-ზე მეტ ქვეყანაში იყენებენ.

ფასს ტაქსონომიის ქართულ ენაზე თარგმნა პირველი ნაბიჯია ანგარიშგების სფეროს სპეციალისტებისთვის ახალი გარემოს შესაქმნელად - ფასს ტაქსონომიასა და XBRL-ს მრავალი წამყვანი ქვეყანა იყენებს ეფექტურად.