სამსახურის ვებგვერდზე აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისათვის ჩათვლების მსურველი უნივერსიტეტებისთვის სარეკომენდაციო მითითება განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა უნივერსიტეტებისთვის სარეკომენდაციო მითითება მოამზადა. დოკუმენტი სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული.

რეკომენდაცია მოიცავს სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი საგნების სილაბუსებს, რომელთა დანერგვა ხელს შეუწყობს ჩათვლების მიღების მსურველ საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს, მიიღონ ცალკეული დისციპლინების (საგნების) ჩათვლები აუდიტორთა სერტიფიცირების პროცესში.