„მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარი“ - სამსახურის ვებგვერდზე აუდიტორული ფირმებისთვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში  ხდება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის  დასაბუთების შესახებ მომსახურების გაწევა. ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დაკვირვებით, აღნიშნული მომსახურების შედეგად მომზადებულ დასკვნებში ხშირად არ არის იდენტიფიცირებული თუ რომელი სტანდარტით იხელმძღვანელა აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ. 

საყურადღებოა, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აუდიტორული მომსახურება არის აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც მიმართულია: ვ.ა) აუდიტის საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების) უტყუარობის, სამართლიანობისა და სისრულის, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით მისი წარდგენის შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად მომზადების შესახებ აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მოსაზრების გამოთქმისკენ; ვ.ბ) ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვით აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის დასკვნის გამოტანისკენ; ვ.გ) სხვა დასაბუთებული ან/და შეზღუდული მარწმუნებელი გარიგების საფუძველზე შესაბამისი მოსაზრების გამოთქმისკენ ან დასკვნის გამოტანისკენ; ვ.დ) ამ კანონის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სხვა მიზნების განხორციელებისკენ. ხოლო კანონის მე-14  მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „აუდიტის გარდა, სხვა აუდიტორული მომსახურების (მიმოხილვა, სხვა მარწმუნებელი გარიგება და დაკავშირებული მომსახურება) განხორციელებისას აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა იყენებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ  ან მისი უფლებამონაცვლე ორგანოს მიერ მიღებული და დამტკიცებული მიმოხილვისა და დაკავშირებული მომსახურების, აგრეთვე სხვა მარწმუნებელი გარიგების საერთაშორისო სტანდარტებს“.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ სამოქმედოდ შემოღებულია მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000 (გადასინჯული) (შემდგომ - მგსს 3000). აღნიშნულთან დაკავშირებით სამსახურის მიერ მომზადდა „მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარი“.

სამსახური იმედოვნებს, რომ სარეკომენდაციო სახით შემუშავებული ზემოაღნიშნული საკონტროლო კითხვარით სარგებლობა ხელს შეუწყობს აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების  საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას მგსს 3000-ით გათვალისწინებული მომსახურების, მათ შორის, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების შესახებ მომსახურების გაწევისას.

აღსანიშნია, რომ შესაბამისი სტანდარტ(ებ)ის მოთხოვნათა დაცვით გარიგების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა აუდიტორულ ფირმას/აუდიტორს ეკისრება.