განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2021 წლის 27 აპრილის, №ნ-7 ბრძანების შესაბამისად, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტები) ლურჯი წიგნის 2021 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

აღსანიშნია, რომ 2021 წელს, საქართველო პირველია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც თარგმნეს და სამოქმედოდ შემოიღეს ლურჯი წიგნის 2021 წლის გამოცემა.

 

გარდა ამისა, 2021 წელს ფასს სტანდარტების გარკვეული ტერმინებიც განახლდა. განახლებული ტერმინების ჩამონათვალი, სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული.