პროფესიული ფიცის ტრადიცია აუდიტის სფეროში

არსებობს პროფესიები, რომლებიც, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, საქმიანობის დაწყებამდე, პროფესიაში შესვლის მსურველთაგან ფიცის დადებას მოითხოვს. პროფესიული ფიცი, საქმიანობის ეთიკური წარმართვის უძველეს ფორმას წარმოადგენს. პირი, რომელიც პროფესიულ ფიცს წარმოთქვამს, პირობას დებს, რომ საქმიანობას პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად განახორციელებს. მსგავსი ფიცის არსებობის აუცილებლობა, პირველ რიგში, პროფესიის სოციალური ფუნქციიდან გამომდინარეობს და მისი სავალდებულო ძალა თუ ზნეობრივი წონა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო დაპირება. 

პროფესიული ფიცის ყველაზე გავრცელებული მაგალითებია ჰიპოკრატეს და მოსამართლეთა ფიცი. ის არც აუდიტის სფეროსთვის არის უცხო. არსებობს ქვეყნები, სადაც აუდიტის ფიცი სავალდებულო მოთხოვნას წარმოადგენს. საგულისხმოა, რომ  მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში აუდიტორთა ფიცის მრავალწლიანი ტრადიცია არსებობს. აღსანიშნია, რომ ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება ფიცის მიმღები ორგანოები. მაგალითად, საფრანგეთსა და ფინეთში აუდიტორები ფიცს სასამართლოს წინაშე დებენ, ავსტრიაში - ეკონომიკის მინისტრის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნების უმეტესობაში, მომავალი აუდიტორები ფიცს პროფესიული ორგანიზაციების წინაშე დებენ.

აუდიტორთა პროფესიული ფიცის ტექსტი ქვეყანათა შორის ვარირებს. თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, იგი აუდიტის სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებისა თუ პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების პატივისცემისა და დაცვის პირობას მოიცავს. ამასთანავე, აუდიტორთა ფიცის ტექსტები, ხშირ შემთხვევაში, პროფესიული საქმიანობის კეთილსინდისიერად, პასუხისმგებლობით, მიუკერძოებლად და პატიოსნად განხორციელების პირობასაც მოიცავს. აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ აუდიტორთა პროფესიული ფიცის ტექსტში, უმეტეს ქვეყნებში, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კანონიერებისა და კონფიდენციალობის დაცვის მოვალეობებს.

გთავაზობთ ინფორმაციას IFIAR-ის წევრ ქვეყნებში აუდიტის პროფესიული ფიცის არსებობის შესახებ, მათ შორის, რამდენიმე ქვეყანაში დამკვიდრებულ ფიცის ტექსტს და ინფორმაციას იმ ორგანოს შესახებ, რომლის წინაშეც იდება ფიცი. 

სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია საქართველოშიც დამკვიდრდეს აუდიტორული ფიცის წარმოთქმის პრაქტიკა, რაც პროფესიის რეპუტაციას აამაღლებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების მიღების შემთხვევაში ან მის გარეშეც, სამსახური პროფესიულ ორგანიზაციებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მოუწოდებს ერთობლივად შემუშავდეს ფიცის ტექსტი, რითაც ახალ, პროფესიისთვის მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაეყრება საფუძველი.