სამსახურის ვებგვერდზე IFAC-ის მორიგი პუბლიკაციის თარგმანი განთავსდა

ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, 2020 წლის მიწურულს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IAASB) კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საეტაპო ღონისძიება დაასრულა აუდიტის გლობალური  პროფესიისთვის ხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების გამოქვეყნებით. ამ სტანდარტებს ხარისხის მართვა აუდიტორულ ფირმებში ახალ დონეზე აჰყავს - სამი ურთიერთდაკავშირებული სტანდარტი აძლიერებს ფირმებს და ახდენს ხარისხის მართვის მიმართ მათი მიდგომის მოდერნიზაციას:

•     ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 1 - ხარისხის მართვა ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტსა და მიმოხილვას და სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს~ (ISQM 1/ყოფილი ხკსს 1)  - ძალაში შევა 2022 წლის 15 დეკემბრიდან;

•     ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს)  2 - გარიგების ხარისხის  მიმოხილვა  (ISQM 2)   - ძალაში შევა იმ პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის, რომელიც იწყება 2022 წლის 15 დეკემბერს ან ამ თარიღის შემდეგ;

•     აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220 (გადასინჯული) - ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის ხარისხის მართვა - ძალაში შევა იმ პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისა და მიმოხილვისთვის,  რომელიც იწყება 2022 წლის 15 დეკემბერს ან ამ თარიღის შემდეგ, ასევე სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების ისეთი გარიგებებისთვის,  რომელიც იწყება 2022 წლის 15 დეკემბერს ან ამ თარიღის შემდეგ.

ამ სტანდარტების საშუალებით IAASB-ი განვითარებად და მზარდ კომპლექსურ გარემოზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის, დაინტერესებული მხარეების მოლოდინებზე და ხარისხის მართვის პროაქტიული და ადაპტირებადი სისტემების საჭიროებაზე.
ამასთან, გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ სტანდარტებს სამსახური ქართულად უკვე თარგმნის და აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმებისთვის ქართული ვერსია ხელმისაწვდომი გახდება დადგენილი რეგლამენტის დაცვით.

ქართულად თარგმნილ პუბლიკაციაში - „აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ ხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების შემუშავება: მიმოხილვა“ - რომელიც სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა, აღნიშნული სტანდარტებია განხილული.