პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა - რეკომენდაცია აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის

2021 წლის 01 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 12 თებერვლის №01-15/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი, რომლის შესაბამისად სამუშაო დროის აღრიცხვა სავალდებულო ხდება საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული დამსაქმებლებისთვის (ფიზიკური ან იურიდიული პირებისთვის ან/და პირთა გაერთიანებისთვის). 

აღნიშნული წესი სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის კომპონენტებს, შევსებისა და წარმოების პროცედურებს განსაზღვრავს. ხოლო, სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა არის დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ინფორმაციას დასაქმებულთა ნამუშევარი საათების შესახებ.

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სამსახურის მიერ სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ხკსს 1), თავის მხრივ, აუდიტორებს/აუდიტორულ ფირმებს არაერთგზის მიუთითებს გარიგების პარტნიორების და პერსონალის დატვირთვის (სამუშაოს მოცულობის) განსაზღვრისთვის განკუთვნილი სისტემების არსებობის აუცილებლობაზე. ასეთი სისტემების არსებობა იძლევა იმის გარანტიას, რომ საკმარისი დროითი რესურსი იქნება გამოყოფილი მომსახურების სათანადო ხარისხით შესასრულებლად. 

რეკომენდაციის სახით, აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის სამსახურმა სამუშაო დროის აღრიცხვის ადაპტირებული ფორმა შეიმუშავა. დოკუმენტი სრულად შეესაბამება ზემოაღნიშნული წესით დადგენილ ფორმას და ამასთანავე დამატებით სარგებელს იძლევა. კერძოდ, დამსაქმებელ აუდიტორებს/აუდიტორულ ფირმებს, რომელთაც ჯერ არ აქვთ დანერგილი პერსონალის სამუშაო დროის აღრიცხვის შესაბამისი სისტემები, მოცემული ფორმა საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილონ არა მხოლოდ საკანონმდებლო, არამედ ხკსს 1-ის მოთხოვნები. გარდა ამისა, ისინი შეძლებენ: პერსონალის სამუშაო დროის აღრიცხვას გარიგებების მიხედვით, დახარჯული დროის გაანალიზებას, ფასწარმოქმნის მიდგომების დახვეწას, ბიუჯეტის უკეთესად დაგეგმვას.

სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის შევსებასა და წარმოებაზე პასუხისმგებლობა დამსაქმებელს ეკისრება. ამასთანავე, დამსაქმებელი ვალდებულია, განსაზღვროს სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის წარმოებაზე/შევსებაზე, შენახვასა და დასაქმებულებისთვის გაცნობაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი ან სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული.