„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები” - სამსახურის ვებგვერდზე საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ევროკავშირის პრაქტიკის გამოყენებით, საწარმოთა მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სიღრმისეული განხილვის პროცესი დაიწყო, ფასს სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დასადგენად. აღნიშნული პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის, 2020 წლის 26 ნოემბერს, სამსახურმა ვებგვერდზე გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო დოკუმენტი „2019-2020 წლების ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები“. აღნიშნულ დოკუმენტში აისახა ინფორმაცია წარდგენილი ან/და გასაჯაროებული ანგარიშგებების განსახილველად შერჩევის კრიტერიუმებისა და წარდგენილ ან/და გასაჯაროებულ ანგარიშგებებში ფასს სტანდარტებთან შეუსაბამობების გამოვლენისა და მათი გასწორების შესახებ.

სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში - „ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები“ - სდპ-ებისა და I კატეგორიის საწარმოთა ნაწილის (სდპ-ების 10%; I კატეგორიის 15%) 2018-2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის სიღრმისეული განხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული.  

სამსახურის ხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯაროება ხელს შეუწყობს სამსახურში წარდგენილი ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის ხარისხის ამაღლებას. შესაბამისად, დოკუმენტი მომავალში გარკვეული პერიოდულობით კვლავ გამოიცემა (წინასწარი ვარაუდით, წელიწადში სულ მცირე ორჯერ.).