მთავრობის ახალი განკარგულება სახელმწიფო სდპ-ების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების ცვლილებაზე

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 თებერვლის N 217 განკარგულებით, დამტკიცდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების განსაზღვრის წესი, რომლის თანახმად, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა აუდიტირებული ფინანსური და სხვა სახის ანგარიშგებები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ივლისამდე უნდა წარუდგინონ, ხოლო არააუდიტირებული ფინანსური და სხვა სახის ანგარიშგებები, ადრეული ხელმისაწვდომობის მიზნით, - საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე

განკარგულების მიხედვით, მუნიციპალიტეტების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედმა საწარმოებმა აღნიშნული ვალდებულების შესრულება 2020 და მომდევნო წლების საანგარიშო პერიოდებზე უნდა უზრუნველყონ.