2020 წელს ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 90%-ია

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, 2020 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის გასული პერიოდის ანგარიშგებების წარდგენა სდპ-ებს, I, II და III კატეგორიის საწარმოებს ევალებოდათ, ხოლო IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ანგარიშგების წარდგენა ნებაყოფლობითი იყო.

კორონავირუსის პანდემიისა და ყველა იმ სირთულის მიუხედავად, რომლის წინაშეც საწარმოები აღმოჩნდნენ, აღსანიშნია, რომ წარდგენის მაჩვენებელი მაინც მაღალია - 90%. 

აქვე გაცნობებთ, რომ პანდემიით გამოწვეული შეფერხების გამო, ანგარიშგების წარდგენისა და შესაბამისი ადმინისტრირების პროცესი გრძელდება.  

წარდგენილი ანგარიშგებების ძირითადი ნაწილი უკვე გასაჯაროვდა სამსახურის ანგარიშგების პორტალზე - reportal.ge. ამასთან, ციფრული ინფორმაციის დამუშავება დაიწყეს რეფორმის ინსტიტუციონალურმა მომხმარებლებმა - საკონსულტაციო, საბანკო, ანალიტიკურმა, საკრედიტო-სარეიტინგო კომპანიებმა, კვლევითმა ორგანიზაციებმა, საზედამხედველო ორგანოებმა.

სამსახური მადლობას უხდის თითოეული სუბიექტის ხელმძღვანელობას და პროფესიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებენ და ფინანსურ და მმართველობის ინფორმაციას რეპორტალზე წარადგენენ.

იხ. ანგარიშგების წარდგენის სტატისტიკა.