„ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები“ – IFAC-ისა და ICAEW-ის ერთობლივი პუბლიკაციები ქართულ ენაზე ითარგმნება

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ (IFAC) და ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW) ერთობლივად შეიმუშავეს პუბლიკაციათა სერია: „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები“. 

პროფესიონალი ბუღალტრები, როგორც საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველი პროფესიის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. აღნიშნული პუბლიკაციების მიზანი მათი დახმარებაა ამ ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად: პროფესიონალმა ბუღალტრებმა ნათელი წარმოდგენა უნდა შეიქმნან ფულის გათეთრების მექანიზმებზე, რისკებზე და იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ რისკების შემცირება.

პუბლიკაციების სერიის თარგმნა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ წამოიწყო. პირველი ორი პუბლიკაცია უკვე ქართულ ენაზეა თარგმნილი და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი: 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ვებგვერდზე მომდენო სერიების თარგმანსაც განათავსებს.

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, უახლოეს მომავალში სახელმძღვანელო მასალების შემუშავება და პროფესიის წარმომადგენლებისათვის ტრენინგების ჩატარება იგეგმება.

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, “ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, აღნიშნული მიმართულებით პროფესიული სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობას უზრუნველყოფს.