მსოფლიო ბანკმა ბუღალტრული აღრიცხვის განათლების სფეროს ანალიზის შედეგად, სპეციალური ანგარიში მოამზადა

მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად, დიაგნოსტიკური ანალიზი ჩაატარა. 

ანალიზის შედეგები მსოფლიო ბანკის მიერ შედგენილ ანგარიშშია მოცემული. ანგარიშში დადებითად არის შეფასებული კურიკულუმებში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებები. თუმცა, ის ასევე მიგვანიშნებს, რომ საუნივერსიტეტო კურიკულუმების უფრო მეტად დაახლოება თანამედროვე პროფესიონალებისათვის საჭირო უნარებთან, მნიშვნელოვანი შემდგომი გაუმჯობესება იქნება.