კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები - სამსახურმა ვებგვერდზე ფასს 16-ის შესწორებები განათავსა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესწორებები -კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები)

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს დამტკიცებული შესწორებები ვრცელდება 2020 წლის 1 ივნისს ან შემდგომ დაწყებულ საანგარიშგებო პერიოდებზე. ნებადართულია სტანდარტის ვადამდელი გამოყენება. 

აღნიშნული შესწორებები სამსახურის მიერ სამოქმედოდ შემოღებულ ფასს სტანდარტების 2021 წლის გამოცემის ლურჯ წიგნში იქნება ასახული.